คณะกรรมการบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งในประเทศและระดับสากล ซึ่งการดำเนินกิจการตามแนวทางดังกล่าวนับเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง พร้อมไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
นโยบาย
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์
นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ
กฎบัตร
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฏบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หนังสือสำคัญบริษัท
หนังสือบริคนห์สนธิบริษัท
ข้อบังคับบริษัท
หนังสือรับรองบริษัท
การรับเรื่องร้องเรียน
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ผู้ลงทุนและบริษัทโดยเร็วที่สุด