นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 • ประธานกรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
นายจรัมพร โชติกเสถียร
นายจรัมพร โชติกเสถียร
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
รศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย
รศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการอิสระ
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดร. ชญานิน เทพาคำ
ดร. ชญานิน เทพาคำ
 • กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประธานกรรมการบริหาร
นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี
นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี
 • กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล
นายณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล
 • กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายดอล บุญมั่น
นายดอล บุญมั่น
 • กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 • กรรมการบริหาร
นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร