การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการ
หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า