การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เผยแพร่ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เผยแพร่ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการ
หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า