สิงห์ เอสเตท

นักลงทุนสัมพันธ์

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจและการลงทุนผ่านการซื้อที่ดินในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง และการพัฒนาการโครงการที่มีคุณภาพภายใต้แนวคิด "Best in Class" ควบคู่ไปกับการลงทุน หรือร่วมลงทุนในธุรกิจหรือทรัพย์สินที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยมีเป้าหมายคือ การเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ด้วยความประณีต เพื่อสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ ที่ครบถ้วนทั้งการพักอาศัย พักผ่อน ทำงาน และชอปปิง รวมถึงสร้างการเติบโต และส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้การลงทุน และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

SINGHA ESTATE

ธุรกิจที่พักอาศัย
7
โครงการ
28,146
ล้านบาท
ธุรกิจโรงแรม
38
โรงแรม
4,552
ห้อง
5
ประเทศ
ธุรกิจเชิงพาณิชย์
5
อาคาร
193,632
ตารางเมตร
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
1
โครงการ
3,813
ล้านบาท

บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างรากฐานทางธุรกิจที่ยั่งยืน โดยมี 2 กุญแจสำคัญคือ การเพิ่มการกระจายตัวทางธุรกิจ และการให้น้ำหนักในการขยายการลงทุนในธุรกิจที่ฟื้นตัวเร็ว

(นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ปี 2565

รายได้รวม

ล้านบาท

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ล้านบาท: %

กำไรขั้นต้น
4,474
ล้านบาท
Adjusted EBITDA
3,333
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
490
ล้านบาท

ข่าวนักลงทุน

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
Upcoming Event
26 เมษายน 2567
ประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ดูกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

Presentation
การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4/2566
MDNA
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566
Annual Report
รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)