สิงห์ เอสเตท

นักลงทุนสัมพันธ์

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจและการลงทุนผ่านการซื้อที่ดินในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง และการพัฒนาการโครงการที่มีคุณภาพภายใต้แนวคิด "Best in Class" ควบคู่ไปกับการลงทุน หรือร่วมลงทุนในธุรกิจหรือทรัพย์สินที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยมีเป้าหมายคือ การเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ด้วยความประณีต เพื่อสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ ที่ครบถ้วนทั้งการพักอาศัย พักผ่อน ทำงาน และชอปปิง รวมถึงสร้างการเติบโต และส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้การลงทุน และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

SINGHA ESTATE

ธุรกิจที่พักอาศัย
10
โครงการ
27,662
ล้านบาท
ธุรกิจโรงแรม
37
โรงแรม
4,393
ห้อง
5
ประเทศ
ธุรกิจเชิงพาณิชย์
5
อาคาร
194,146
ตารางเมตร
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
1
โครงการ
1,790
ไร่

จากการกระจายธุรกิจที่หลากหลายของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้เรามีความคล่องตัวและความแข็งแกร่งท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าเราพร้อมคว้าโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมหวังว่า ปี 2567 จะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นอีกหนึ่งปี ที่เราจะสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบ ประสบการณ์ที่แตกต่างและดีที่สุดให้กับลูกค้าของสิงห์ เอสเตท

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
(ประธานกรรมการ)
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ปี 2566

รายได้รวม

ล้านบาท

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ล้านบาท: %

กำไรขั้นต้น
5,102
ล้านบาท
EBITDA
4,459
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
211
ล้านบาท

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

Presentation
การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2567
MDNA
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567
Annual Report
รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)