13 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
13 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
13 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
26 เมษายน 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27 กุมภาพันธ์ 2567
การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไข Template)
27 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
27 กุมภาพันธ์ 2567
การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
27 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
27 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)