ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ # Shares % Shares
1 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2,411,458,977 35.18
2 นายสันติ ภิรมย์ภักดี 900,506,578 13.14
3 Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. 715,103,666 10.43
4 Morgan Stanley & Co. International Plc 358,161,354 5.23
5 นายภูริต ภิรมย์ภักดี 303,115,400 4.42
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 291,534,445 4.25
7 นายปิติ ภิรมย์ภักดี 201,000,000 2.93
8 Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. by Bualuang Securities PCL. 154,118,900 2.25
9 Verwaltungs-Und Privat-Bank Aktiengesellschaft 43,347,533 0.63
10 นายเขมไชย รสานนท์ 30,988,172 0.45