ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ # Shares % Shares
1 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2,411,458,977 35.18
2 นายสันติ ภิรมย์ภักดี 905,056,578 13.21
3 Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. 718,097,666 10.48
4 Morgan Stanley & Co. International Plc 347,661,354 5.07
5 นายภูริต ภิรมย์ภักดี 303,115,400 4.42
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 199,199,606 2.91
7 นายปิติ ภิรมย์ภักดี 192,375,000 2.81
8 Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. by Bualuang Securities PCL. 154,118,900 2.25
9 Verwaltungs-Und Privat-Bank Aktiengesellschaft 43,347,533 0.63
10 นายเขมไชย รสานนท์ 30,988,172 0.45