บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) เงินปันผลสำหรับผลประกอบการ
27 ก.พ. 67 12 มี.ค. 67 15 พ.ค. 67 เงินสด 0.015 ปี 2566
24 ก.พ. 66 10 มี.ค. 66 12 พ.ค. 66 เงินสด 0.02 ปี 2565
25 ก.พ. 65 - - งดจ่ายเงินปันผล - ปี 2564
08 มี.ค. 64 - - งดจ่ายเงินปันผล - ปี 2563
27 เม.ย. 63 05 พ.ค. 63 21 พ.ค. 63 เงินสด 0.045 ปี 2562
28 ก.พ. 62 14 มี.ค. 62 17 พ.ค. 62 เงินสด 0.04 ปี 2561
22 ก.พ. 61 - - งดจ่ายเงินปันผล - ปี 2560
24 ก.พ. 60 - - งดจ่ายเงินปันผล - ปี 2559
26 ก.พ. 59 - - งดจ่ายเงินปันผล - ปี 2558
27 ก.พ. 58 - - งดจ่ายเงินปันผล - ปี 2557
26 ก.พ. 57 - - งดจ่ายเงินปันผล - ปี 2556
20 ก.พ. 56 7 มี.ค. 56 9 พ.ค. 56 เงินสด 0.01111 ปี 2555
  7 มี.ค. 56 9 พ.ค. 56 หุ้น 10 : 1 ปี 2555
15 ก.พ. 55 19 มี.ค. 55 9 พ.ค. 55 เงินสด 0.02778 ปี 2554
  19 มี.ค. 55 9 พ.ค. 55 หุ้น 4 : 1 ปี 2554