บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
อีเมล: rasmiman@tisco.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
คุณสมนันท์ ผลสมบูรณ์โชค
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
คุณวฤณ มหาดารงค์กุล
อีเมล: v-rin@trinitythai.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน
อีเมล: pornthipa.ra@cgs-cimb.com