25 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27 กุมภาพันธ์ 2567
การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไข Template)
27 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
27 กุมภาพันธ์ 2567
การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
27 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
27 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
20 กุมภาพันธ์ 2567
การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
13 กุมภาพันธ์ 2567
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567
05 มกราคม 2567
แจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
13 พฤศจิกายน 2566
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567
10 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566